Dzień bilansowy to dzień kończący rok rachunkowy. Do tego terminu należy przygotować roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Sprawozdanie to musi być przygotowane najpóźniej trzy miesiące po dniu bilansowym. Jeżeli zatem ostatni dzień roku rachunkowego w przedsiębiorstwie nakłada się z końcem roku kalendarzowego, wówczas termin ten przypada na 31 marca.

Dla wielu jednostek zamknięcie roku 2018 będzie zamknięciem szczególnym, ze względu na zmiany ustawy o rachunkowości w powiązaniu z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wprowadzają konieczność stosowania struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Przy okazji zamykania roku ujawnia się wiele kwestii problematycznych, jak np. prawidłowe ujmowanie wartości szacunkowych czy ujmowanie leasingów, ze względu na wprowadzane na przełomie roku 2018/2019 zmiany zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i IFRS.

Do najważniejszych elementów tego procesu zamykania roku należy: zaplanowanie i przeprowadzenie :

  • inwentaryzacji zapasów, środków pieniężnych i rozrachunków,
  • ustalenie wysokości koniecznych odpisów aktualizujących oraz rezerw,
  • dokonanie prawidłowej wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów

Po przeprowadzeniu tych czynności następuje sporządzenie sprawozdania finansowego, które w wymaganych ustawą przypadkach podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po zakończeniu tych czynności, sprawozdanie finansowe zostaje zatwierdzone i złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz we właściwym urzędzie skarbowym.

Zamkniecie ksiąg rachunkowych wiąże się bowiem z nieodwracalnym wyłączeniem dokonywania w nich zapisów.

IFS Applications pozwala na bezpieczne i zgodne z prawem zamknięcie roku w każdej firmie.

Zapraszamy do lektury całego artykułu na Linkedin